top of page
 • Writer's pictureAnna Zakharyan

Դեպի Հայք

Հայերը ուրույն և բացառիկ դեր ունեն ներկայիս մարդկային քաղաքակրթության ծագման և կայացման գործում։ Դրա վառ դրսևորումը տիեզերական ներդաշնակությանը ձգտող աշխարհայացքն է, որը 3 հիմնական գործոնների՝ գաղափարականի, ոգեղենի և նյութականի եռամիասնությունն է: Նշված 3 գործոնների համաչափ փոխազդեցությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում հայ ազգի, ինչպես և մարդկային քաղաքակրթության կայուն և երկարատև զարգացման երաշխիքն է։

Սույն աշխարհայացքը, սկիզբ առնելով Հայկական բարձրավանդակում Հայկ Նահապետից, կայուն պահպանվում է արդեն շուրջ 5000 տարի և ձևավորել է յուրահատուկ մարդակենտրոն հայկական արժեհամակարգ: Այդ արժեհամակարգի անբաժանելի և ներդաշնակ մասն են քրիստոնեական անարատ արժեքները և Քրիստոսի գաղափարախոսությունն ու փիլիսոփայությունը: Հայկական արժեհամակարգի առանցքներն են՝

 1. ազնվությունը,

 2. խիզախությւնը,

 3. խելքը,

 4. սերը:

Հայ տեսակը բնութագրվում է գենետիկական-քաղաքակրթական, արժեհամակարգային, մտածելակերպային ընդհանրությամբ: Գենետիկան որոշիչ դեր չի խաղում հայ տեսակին և հայ աշխարհին պատկանելիության հարցում:

Աշխատանքը հայի համար բացառիկ դեր ունի, իսկ բովանդակայինը միշտ գերակայություն ունի ձևի նկատմամբ: Հայը գործում է հայամետ, նրա լեզուն հայերենն է, ազգային մշակույթն ու ավանդույթները նրա ոգեշնչման աղբյուրն է:

Հայ տեսակը սահմանափակված չէ բնակության պատմական արեալով: Այն ներկայացված է նաև աշխարհասփյուռ հայությամբ: Այդ ամբողջությունը կոչվում է հայ աշխարհ, որն ընդգրկում է նաև հայկական արժեհամակարգին հաղորդակից այլ ժողովրդների ներկայացուցիչներին։

Հայ տեսակին պատկանելը մեծագույն պարգև է և մեծագույն պատասխանատվություն։

Գերագույն նպատակը

Երկիր մոլորակի վրա մեր Գերագույն նպատակը հայ տեսակի պահպանումն ու բնականոն զարգացումն է հանուն մոլորակի բարօրության։

Գլխավոր նպատակները

Հայերի Գլխավոր նպատակներն են՝

 1. Հայոց ինքնիշխան պետության ստեղծում և պահպանում

հայերի բնօրրանում` Հայքում, հայ ազգի սուբյեկտայնության վերականգնում:

 1. Հայոց միաբանության ստեղծում՝ հայ աշխարհի միավորում ևկազմակերպում բացարձակ ազգային գաղափարի՝ գերագույն նպատակի շուրջ:

 2. Տիեզերական ներդաշնակությանը ձգտող եռաբևեռ աշխարհայացքի և հայկական արժեհամակարգի առաջխաղացումն ու տարածումը աշխարհում:

Նշված 3 գլխավոր նպատակները հավասարաչափ կարևոր են և լուծվում են զուգահեռ:

Գործելակերպը

Հայկական պետության, հայ աշխարհի և հայի գործելակերպի սկզբունքներն են՝

 1. ընտրել լավագույնը,

 2. ձգտել կատարյալին,

 3. հասնել առավելագույնին:

Հայկական պետության, ինչպես նաև հայ աշխարհի կառավարման և կազմակերպման եղանակները և ծավալվող գործունեությունը ստորադասվում են գերագույն նպատակին։

Հիմնական խնդիրները

Գերագույն և գլխավոր նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հիմնական խնդիրներ, որոնք հավասարաչափ կարևորություն ունեն, փոխկապակցված են և լուծվում են զուգահեռ:

1. Անվտանգության ապահովում՝

 1. հայկական պետության անվտանգություն,

 2. հայ աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչների ֆիզիկական անվտանգություն,

 3. հայկական արժեհամակարգի գաղափարային անվտանգություն։

2. Հայ աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչների մարդկային որակների և մասնագիտական հմտությունների աճ անընդհատ դպրության համակարգի շրջանակներում, որն ընդգրկում է՝

 1. անձնական որակների զարգացում

 2. հոգևոր-գաղափարական զարգացում

 3. անհրաժեշտ գիտելիքների տրամադրում և մասնագիտական հմտությունների զարգացում:

3. Նոր գաղափարների առաջացման և իրագործման համար

բարենպաստ սիներգետիկ միջավայրի ստեղծում, որը ենթադրում է.

 1. գաղափարների և ինֆորմացիայի ազատ շրջանառություն,

 2. տեխնոլոգիաների հասանելիություն,

 3. համապառասխան ինֆրակառուցվածքների ստեղծում։

Հայաստանը որպես ազատ մտքի երկրի հռչակում։

4. Ռեսուրսների մոբիլիզացման ազգային միասնական համակարգի ստեղծում՝

 1. նյութական ռեսուրսներ

 2. մարդկային ռսուրսներ

 3. կազմակերպչական ռեսուրսներ։

Մարդու գլխավոր առաքելությունը որպես պետության հիմնական սկզբունք

Հայկական պետությունը ուղղորդվում է հետևյալ սկզբունքով՝ մարդու գլխավոր առաքելությունը աշխատանքն է, որն արտահայտվում է 4 գործառույթներում՝

 1. Ճանաչել աշխարհը և Տիեզերքը

 2. Ստեղծել նոր ինֆորմացիա, նոր գաղափարներ

 3. Իրականացնել, իրագործել, նյութականացնել ինֆորմացիան ու գաղափարները

 4. Պահպանել ստեղծածը և փոխանցել ապագա սերունդներին

Հայ տեսակի բարեկամներն ու թշնամիները

Հայկական արժեհամակարգը ենթադրում է, որ ազգերի և պետությունների միջև կարող են և պետք է լինեն ոչ միայն դաշնակցային, այլև բարեկամական հարաբերություններ։ Հայ տեսակի բարեկամները այն ժողովրդները, պետություններն ու կառույցներն են, որոնք հաղորդակից են հայկական արժեհամակարգին, կիսում են հայկական պետության և հայ աշխարհի խնդիրները, անկեղծ մասնակցություն ունեն այդ խնդիրների լուծմանը՝ իրենց հնարավորությունների և բարի կամքի սահմաններում։

Հայ տեսակի թշնամիներն այն պետություններն ու կառույցներն են, որոնք մերժում են գաղափարականի, ոգեղենի և նյութականի ներդաշնակ եռամիասնությունը, անտեսում և նվազեցնում են ճշմարիտ գաղափարի դերը և կարևորությունը, հաստատելով երկչապ հասարակական համակարգ, որի նպատակներն են միայն նյութական շահն ու իշխանությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով։ Այդ նպատակներին հասնելու համար հայ տեսակի թշնամիները փաստացի ժխտում են ազնվությունն ու սերը՝ համատարած սերմանելով ստի, երկակի ստանդարտների թույլատրելիությունը և թշնամանքը հայ ազգի և հայկական պետության նկատմամբ:

Հայերը չէ, որ ընտրել են իրենց թշնամիներին: Թշնամիներն են ընտրել հայերին:

Հայ ազգը պետք է պատրաստ լինի անընդհատ մարտընչել իր գոյատևման, իր հայրենիքի պահմպանման համար:

Հայ աշխարհի պատվիրանները

 1. Այն, ինչ արվում է Գերագույն նպատակին և Գլխավոր նպատակներին հասնելու համար, բարի է։

 2. Այն, ինչ արվում է ի օգուտ հայ տեսակի բարեկամների, բարի է։

 3. Այն, ինչ արվում է հայ տեսակի թշնամու դեմ, բարի է։

"Հենք" գաղափարային ակումբ

ПУТЬ К hАЙКУ

Роль армянской нации в зарождении и развитии нынешней человеческой цивилизации особенна и уникальна. Ярким проявлением этой уникальности является мировоззрение армян, стремящееся к достижению космической гармонии, проявлением которой является триединство трех основных факторов – идейного, духовного и материального. Сбалансированное взаимодействие трех этих факторов во всех областях жизни является гарантом стабильного и долговременного развития армянской нации и человечества в целом.

Это уникальное мировоззрение, зародившись на Армянском нагорье и беря свое начало от прародителя армян Айка, стабильно сохраняется уже около 5000 лет и сформировало особенную, человекоцентрическую систему ценностей армянской нации, неотъемлемой и гармоничной частью которой являются также главные христианские ценности, философия и идеология Христа Спасителя. Столпами армянской системы ценностей являются:

· честность

· храбрость

· ум

· любовь к ближнему

Армяне - это генетико-цивилизационная общность людей, объединенных общими ценностями, национальной культурой и образом мышления. При этом генетический фактор не является определяющим в вопросе принадлежности к армянам и армянскому миру.

Труд играет исключительную роль в жизни армян, а содержание для них всегда преобладает над формой. Армяне действуют в интересах армянской нации, их язык – армянский, а национальная культура и традиции являются источником их вдохновения.

Армяне не ограничены историческим ареалом проживания, а представлены также всемирной армянской диаспорой. Эта общность называется армянским миром, частью которого являются и люди других

национальностей, сопричастные к армянской системе ценностей и их образу мышления.

Принадлежность к армянской нации – величайшая привилегия и величайшая ответственность.

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

Сохранение и гармоничное развитие армянской нации во благо планеты Земля является Высшей целью.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ

Главными целями армян являются:

· Создание и сохранение армянского государства на исторической родине армян – в Айке, восстановление субъектности армянской нации.

· Создание армянского братства – объединение и организация армянского мира вокруг Высшей цели армянской нации.

· Продвижение и распространение во всем мире армянской системы ценностей и трехполюсного мировоззрения, стремящегося к космической гармонии.

Все Главные цели равнозначимы, а процессы, ведущие к их достижению, осуществляются параллельно.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЯ

Принципы действия армянского государства, армянского мира и армянина:

· Выбирать лучшее

· Стремиться к совершенству

· Добиваться наибольшего

Методы организации и управления армянского государства и армянского мира, а также любая осуществляемая армянами деятельность всегда подчинены Высшей цели.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Достижение Высшей цели и Главных целей требует решения основных задач, которые равнозначимы, взаимосвязаны и решаются параллельно.

1. Обеспечение безопасности:

· армянского государства

· всех представителей армянского мира

· армянской системы ценностей

2. Развитие личных и профессиональных качеств всех представителей армянского мира посредством системы непрерывного воспитания и обучения, которая включает:

· Личностное развитие

· Духовно-идейное развитие

· Предоставление необходимых знаний и развитие профессиональных навыков

3. Создание благоприятной синергетической среды для возникновения и реализации новых идей, которая предполагает:

· Свободный доступ к идеям и информации

· Доступность передовых технологий

· Создание соответствующих инфраструктур

Провозглашение Армении страной свободной мысли.

4. Создание единой мобилизационной системы ресурсов:

· материальных

· человеческих

· организационных

ГЛАВНАЯ МИССИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВА

Армянское государство руководствуется следующим принципом - главной миссией человека является труд, выражающийся в 4 видах деятельности:

· Познание мира и Вселенной

· Создание новых идей и новой информации

· Осуществление, овеществление, реализация идей и информации

· Сохранение созданного и передача его следующим поколениям

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ АРМЯНСКОГО МИРА

Армянская система ценностей предполагает существование между народами и государствами не только союзнических, но и братских, дружеских отношений. Друзьями армянского мира являются те народы, государства и структуры, которые сопричастны армянской системе ценностей, разделяют проблемы армянской нации и армянского государства, искренне и по доброй воле участвуют в решении этих проблем в меру своих возможностей.

Врагами армянского мира являются государства и структуры, которые отрицают гармоничное триединство идейного, духовного и материального, игнорируют и преуменьшают роль и значение истины, утверждая двухмерную общественную систему, приоритетами в которой являются только материальные блага и власть во всех ее проявлениях. С этой целью враги армянского мира фактически отвергают честность и любовь, повсеместно пропагандируя допустимость лжи и двойных стандартов, а также распространяя ненависть и враждебность к армянской нации и армянскому государству.

Не армянская нация и не армянский мир выбирали себе врагов, а наоборот - армянская нация и армянский мир были выбраны в качестве врага.

Армянская нация должна быть готова к постоянной борьбе за свое существование и сохранение своей исторической родины.

ЗАПОВЕДИ АРМЯНСКОГО МИРА

· Все, что делается во имя достижения Высшей цели и Главных целей – благо.

· Все, что делается на пользу друзьям армянского мира – благо.

· Все, что делается против врагов армянского мира – благо.

Идейный клуб "Опора"

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Անգլիայի կողմից հայերի ունեցվածքի յուրացման նյութեր

Ֆրիտ­յոֆ Նան­սե­նի «Խաբ­ված ժո­ղո­վուրդ» գրքում առ­կա է Մեծ Բրի­տա­նիա­յի պահ­պա­նո­ղա­կան­նե­րի և լի­բե­րալ­նե­րի պա­րա­գլուխ­ներ Սթեն­լի Բոլ­դո­ւի­նի և Հեր­բերտ Ասկ­վի­տի կող­մից իշ­խող լեյ­բո­րիս­տ

<strong>Строительство будущего</strong>

В течение многих лет в Ереване функционирует Независимый Аналитический клуб, объединяющий единомышленников, работающих в разных отраслях науки и производства. Результаты работы были изданы в ряде моно

Comments


bottom of page